Uncategorized

Uncategorized

Tuyển dụng vị trí : Chuyên viên phát triển Sản phẩm vật tư, thiết bị y tế

24/02/2021

Vị trí : Chuyên viên phát triển Sản phẩm vật tư, thiết bị y tế : Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : Tìm kiếm các sản phẩm,...

Vị trí tuyển dụng : Chuyên viên phát triển sản phẩm vật tư, thiết bị y tế

23/02/2021

Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : Xây dựng danh mục, cấu hình sản phẩm khi có yêu cầu Phụ trách nhiệm vụ tìm kiêm sản phẩm mới,...

Vị trí tuyển dụng : Chuyên viên phát triển sản phẩm thiết bị, vật tư y tế

23/02/2021

  1. Số lượng : 02 người 2.  Nhiệm vụ chính : -  Xây dựng danh mục, cấu hình sản phẩm khi có yêu cầu -  Phụ trách nhiệm vụ...